Versio 3.01 voimassa 1: lta. Tammikuu 2020

I) Alkuperäiset säännökset
A) Soveltamisala:
Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yhteistyötä, toimeksiantoja, toimituksia ja palveluita Q. tilintarkastajille - Walter Grimm ja International Certification Management Ltd. HongKong PRC
Toimitukset ja palvelut suoritetaan yksinomaan alla mainituin edellytyksin asianomaiselle osastolle, "metallituotteiden kaupalle" ja "yleisesti saatavilla olevien tietojen keräämiseksi ja edelleenlähettämiseksi", mutta yksinomaan kaikenlaisesta neuvoa-antavasta toiminnastajonka kanssa asiakas suostuu tekemällä tilauksen. Sellaisia ​​sopimuksia ja tietoja pidetään sitovina. Sopimuspuolen ehdot ovat nimenomaisesti ristiriidassa. Poikkeukset "Yleiset ehdot" tai jopa ilman sopimuksia edellyttävät nimenomainen kirjallinen suostumus, jotta voisimme olla voimassa.

B) Tilaus:
Tilaukset olisi tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista. Joka tapauksessa kirjalliset tilaukset annetaan laillisesti asiakkaan allekirjoituksella. Jos kyseessä on suullinen tilaus, lähetämme tilausvahvistuksen. Tilaus katsotaan oikeudellisesti sitovaksi, jos sitä ei vastusteta kirjallisesti viikon kuluessa. Kiireellisissä tapauksissa tilaukset voidaan tehdä myös suullisesti, ja ne katsotaan sitten julkaistuiksi, jos keskeinen sähköpostin kirjeenvaihto viittaa hankkeen toteuttamiseen.

C) Palvelujen ja laskutuksen hyötypäivä

Termin etuuspäivää käytetään palvelujen tarjoamisen yhteydessä seuraavasti. Se on päättymispäivä, täsmälleen se päivä, jona palvelu saatiin päätökseen. Tämä voi tapahtua suullisen täydennyksen muodossa, vahvistamalla sähköpostiviesti tai allekirjoitettu viimeisteltyjen asiakirjojen luovutus. Mikäli palvelukierros on koko ajan ja jopa vuosia, lopullisten lopullisten asiakirjojen esittämispäivää pidetään etuuspäivänä. 

1in tammikuun 2003: n jälkeen sovellettavan oikeusperustan vuoksi laskussa on oltava sekä julkaisupäivä, toimituspäivä tai muu palvelu tai suoritusaika. Jos laskun päiväys vastaa toimituspäivämäärää tai muuta palvelua, erillinen selvitys palvelupäivämäärästä voidaan jättää pois, jos laskussa on merkintä "laskun toimituspäivä tai palvelupäivä".


D) Alihankinta:
Meillä on myös oikeus saada toimivaltaisten työntekijöiden tai kaupallisten / freelance-yhteistyökumppaneiden tekemät tilaukset (kokonaan tai osittain) ja vaihtaa ne myös.


E) tilauksen peruutus:
Pidätämme oikeuden hylätä tilaukset tai kohtuudella keskeyttää tilaukset ilman syytä. Samoin meillä on oikeus, jos toinen osapuoli ei hyväksy sovittuja määräaikoja, sovittu omasta työstään tai jos on epäilyjä asiakkaan luottokelpoisuudesta (esim. KSV-luokitus on huonompi kuin 450), laskutetaan väliaikaisia ​​asiakirjoja ja keskeytetään projekti .


F) siirtymät:
Jos sinun on lykättävä projektin alkua, meillä on oikeus veloittaa 6 kuukautta tilauksen 25% laskemisesta sovitusta maksusta, mutta vähintään 3 man päivää ennakkomaksuna. Jos hankkeen aloittaminen lykätään uudestaan ​​ja edelleen, meillä on oikeus yhden vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä sekä tavanomaisen tai sovitun hankkeen keston, koko sovitun maksun (kertakorvaus tai tavanomaiset aikajaksosta aiheutuvat kulut). Jos yhtiömme on tullut mahdottomaksi tilauksen tekemisen jälkeen syistä, joiden vuoksi olet vastuussa sovitusta palvelusta tai jos hylkäät palvelun (= peruutuksen), koko sovittu maksu (kertakorvaus tai tavanomaiset ajankäytön kustannukset) voi on välittömästi maksettava. Näitä sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, onko hanke jo aloitettu.


G) Maksuehdot:
Pohjimmiltaan, ellei toisin sovita, laskutamme maksetaan välittömästi laskutuspäivänä käteisellä, pankkisiirrolla tai selvityslaskennalla.
Kun lähetät laskun mukana suljetun paperin, sitä pidetään maksupäivänä viipymättä, mutta viimeistään laskussa ilmoitettuun päivämäärään, ilman vähennystä, asiakkaan on lisättävä kaikki pankkimaksut laskun summaan.
Jos maksuviivästyskorko on 1,5% aloituskuukautta kohti. tasoitetaan kirjanpidon päivämäärästä alkaen. 21: stä. Pidätämme oikeuden lähettää sinulle maksullisen maksun muistutuksen joka 2 viikkoa kohden, mikä lisää avoimen laskun määrää ylimääräisellä € 3, -. Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättää maksuja tai osittaisia ​​maksuja epätäydellisten suoritus-, takuu- tai takuupyyntöjen tai valitusten vuoksi, mutta pyrimme toimimaan hänen edun mukaisesti.
Jos asiakas on maksukyvytön, Grimmilla on oikeus korvata hänen tekemät maksut riippumatta siitä, että hän on omistautunut vaatimuksilleen omien ajatustensa mukaisesti tasavertaisuuden periaatteen mukaisesti. Jos oletuksena on, ostaja on velvollinen tekemään Grimmin korvaamaan syy-aiheutuneet oikeudenkäyntiä edeltävät kustannukset, kuten asianajajan palkkiot, hakumaksut ja perintätoimiston kustannukset. Jos ostaja on laiminlyönnissä tai heikkenee merkittävästi, Grimmillä on oikeus menettää välittömästi kaikki saatavansa, vaikka maksu olisi lykätty, ja peruuttaa sopimukset, jotka eivät ole vielä täyttyneet tai jotka täyttyvät vain välittömästi ja välittömästi, ja kesto välittömästi. vaikutus.Grimm tässä tapauksessa on edelleen oikeus palauttaa toimitettavat tavarat ja tavarat, joita ei ole täysin maksettu ehtojen mukaisesti.

Tällaisessa peruutuksessa on ainakin kiinteämääräinen korvaus, joka on vähintään 25% laskuarvosta. Ostaja ei ole oikeutettu vastaisiin vaatimuksiin, joita hänellä on Grimm olisi oltava ostohinnan tai siihen liittyvien saatavien kanssa Grimm hyvittääkseen.

H) Lisäkustannukset:

Se on tiukin yrityspolitiikka menestysperiaatteella ja ilman alan tavanomaisia ​​kustannuksia, kuten matkakustannukset, mittarilisä, koulutusmaksu etx. työskennellä. Lisäkustannuksiin voi kuitenkin sisältyä kopiointikustannukset, tulostuskustannukset, käännösmaksut, tietojen syöttö, tietovälineiden kustannukset, lähetettävien asiakirjojen lähettämisestä aiheutuvat postimaksut, messengerpalvelut jne., Jotka asiakkaan on vastattava. Muita mahdollisia lisäkustannuksia voi aiheutua yrityksesi sovittua infrastruktuurin käytöstä, kuten työpöytiä, tietokoneita, tulostimia, Internetiä tai puhelinta. Myös kohtuullinen hotelli, yhden hengen huone, jossa on aamiainen, ottaa tarvittavat yöpymiset asiakkaan palveluksessa olevalle henkilökunnalle.

I) Oikeuden säilyttäminen:

Ostopaikka tai tavarat pysyvät omaisuuttamme, kunnes ostohinta on kokonaan maksettu ja kaikki siihen liittyvät kustannukset ja kulut. Jos maksua ei makseta osittaisesti, meillä on oikeus kerätä tavarat ilman ostajan suostumusta. II) Alan määräykset

A) Yleiset ehdot:

Asiakkaan on varmistettava, että organisaation puitteet antavat työtä mahdollisimman sujuvasti, jotta prosessin nopea edistyminen helpottuisi.
B) Asiakirjan valmistelu:
Asiakas varmistaa, että Grimm myös ilman hänen erityistä pyyntöään, kaikki tilauksen täyttämiseen ja toteuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettava hyvissä ajoin ja hänelle on ilmoitettava kaikista tapahtumista ja olosuhteista, jotka ovat tärkeitä tilauksen toteuttamiseksi. Tämä pätee myös kaikkiin asiakirjoihin, prosesseihin ja olosuhteisiin, jotka tunnetaan vain konsultin toiminnan aikana.


C) Sisäiset tiedot:
Asiakas varmistaa, että hänen työntekijöilleen sekä laillisesti ja mahdollisesti perustetulle työntekijän edustukselle (työneuvostolle) ilmoitetaan tästä ennen työn aloittamista.


D) Ei-lupaa:
Asiakas sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimenpiteet, jotka ovat omiaan vaarantamaan Grimmin yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden itsenäisyyden estää. Tämä pätee erityisesti asiakkaan tarjouksiin työstä tai tilausten vastaanottamisesta omaan lukuunsa kahden vuoden kuluessa yhteistyön päättymisestä.


E) Tekijänoikeus:
Grimm on tekijänoikeus hänen palveluilleen.

F) Käytä oikealla:
Ottaen huomioon, että tarjotut palvelut ovat Grimmin henkistä omaisuutta ovat samat käyttöoikeudet myös maksun maksamisen jälkeen yksinomaan asiakkaan omiin tarkoituksiin ja oikeuden käyttää työtä omassa yrityksessä ja vain sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Jokainen, joka kuitenkin läpäisee tai julkaisee yrityksen purkamisen tai konkurssin aikana, mutta myös lyhyen aikavälin julkaisu lisääntymiseen, vaatii vahingonkorvausta. Tällöin täysi tyydytys vaaditaan.


G) Konsulttivastuu:
Grimm ja sen työntekijät suorittavat tehtäviä yleisesti hyväksyttyjen ammattikäytäntöjen mukaisesti.Grimm on vastuussa vahingoista vain siinä tapauksessa, että tarkoitus tai vakava laiminlyönti voidaan todistaa ja lakisääteisten säännösten puitteissa. Tämä koskee myös konsulttien kollegoiden velvoitteiden rikkomista. Vahingonkorvausvaatimusta voidaan vaatia vain tuomioistuimessa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun edunsaaja on saanut tietää vahingosta, mutta viimeistään kolmen vuoden kuluttua vaatimuksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

H) Maksutushakemus

Grimm on vastineensa palvelujen tarjoamisesta vaatia maksamaan kohtuullinen maksu asiakkaalta. Jos tilauksen suorittaminen sopimuksen jälkeen allekirjoittaa asiakas (esim. Irtisanomisen vuoksi), niin se kuuluu Grimm sovittu maksu. Jos tilauksen suorittaminen keskeytyy sellaisten olosuhteiden vuoksi, jotka ovat Grimm ja sillä on tärkeä syy Grimm on hänellä on oikeus edesmenneen suorituksensa mukaiseen osaan. Tämä pätee etenkin, jos asiakkaan irtisanomisesta huolimatta hänen aiemmat saavutukset ovat käyttökelpoisia.Grimm voi suorittaa palvelunsä loppuun riippuen maksupyyntöjen täysimääräisestä tyydytyksestä. Valituksen kohteena oleva teos, lukuun ottamatta ilmeisiä puutteita, ei ole Grimm oikeutettu korvaus.

I) aikajakoa

Sikäli kuin tarjouksissamme on sovittu ihmisen päivän ja miehen tunnin kaltaisista termeistä, ymmärrämme kuusikymmentä minuuttia miehen tunnin aikana ja yhden miehen päivän aikana kahdeksan tunnin palvelukokonaisuuden, pois lukien puolen tunnin lounastauko. Matkustusaikoja ei ole annettu, vaan urakoitsijan myöhästyneisyys viivästyy.


J) Maksu
Ellei kirjallisesti toisin sovita, maksun määrä riippuu asianomaisten ammattiyhdistyssääntöjen antamien maksuilmoitusten valmisteluajankohdasta.
III) Loppusäännökset


A) Toteutuspaikka:
Kauppasopimuksen suorituspaikka on Grimmin kotipaikkaKoska toimivaltaa koskeva toimivalta on kaikissa riita-asioissa - mukaan lukien valuutanvaihtotoimet, valitus ja asiakirjapyyntö sopimuspuolten kanssa, jotka ovat rekisteröityjä kauppiaita tai jotka on merkitty kaupparekisteriin sekä ulkomailla asuville oikeushenkilöille ja henkilöille, toimivaltainen tuomioistuin Oberwartin käräjäoikeus, tai vastaavasti korkeimpien tuomioistuinten toimivaltaa. Kaikki liiketoimet ovat Itävallan lainsäädännön alaisia ​​ja niissä nimenomaisesti suljetaan pois YK: n myyntikonsepti.


B) Hankkeen palaute:
On nimenomaisesti sovittu, että ilmoitat meille välittömästi, jos yrityksestäsi on negatiivista palautetta, jotta voimme ryhtyä toimenpiteisiin. Lisäksi voit sallia, että projektin jälkeen lähetämme palautelomakkeen ja Grimmin toimittaa tietoja jatkuvalle parantamisprosessillemme.


C) jälkikäteen:
Viivästyskorkoja, hyvitys- ja perintäkustannuksia sekä viivästyskoroja veloitetaan. Viivästymisen yhteydessä lisämaksut ovat välttämättömiä. Sinulla on kaikki muistutusmaksut, kaikki korvauksemme (myös sisäiset kustannukset), kulut, käteiskustannukset (mikä tahansa otsikko) sekä kaikki oikeudenkäyntiä edeltäneet oikeudenkäynnit, erityisesti velanhoitoyhdistyksen tai asianajajan aiheuttamien kustannusten välityksellä. Jos maksua ei ole maksettu, korko sovitaan 1,5% kuukaudessa eräpäivästä, korot lisätään kuukausittain ja seuraava kuukausi lasketaan kasvaneesta pääomasta. Tulevat maksut hyvitetään ensin korkoihin ja kuluihin ja lopulta puhtaisiin laskuihin, vaikka jotain muuta ilmoitetaan maksukuitilla.


D) vaatimusten luovutus:
Pidätämme oikeuden esittää vaatimuksia kolmansille osapuolille


E) Luottamuksellisuus:
Työntekijöitämme ja sopimuskumppaneitamme ovat salassapitovelvollisia. Asiakirjoille ja meille annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pyydetään, palautetaan tai hävitetään projektin päätyttyä.


F) Yksityisyys:
Sopimusosapuoli on nimenomaisesti samaa mieltä siitä, että EDP: n kirjaa ja käsittelee oikeudellista toimea varten tarvittavat yrityksen tiedot. vihasitoutuu suojelemaan näitä tietoja tekniikan tasoon luvattoman käytön estämiseksi.

G) Virhe ja painovirhe:

Virheitä ja painotuotteita on varattu. Sopimuksen virheellisyys johtuu virheestä.


H) Poikkeavuuslauseke:
Jos jokin edellä mainituista säännöksistä tulee tai tulee epätarkaksi, tehottomaksi tai mitättömäksi, niin sekä sopimus kokonaisuudessaan että muut ehdot säilyvät voimassa.


I) Mahdolliset muutokset:
Käyttöehtojen nykyinen versio julkaistaan ​​Internetissä kaikille asiakkaillemme, tavarantoimittajillemme ja liikekumppaneillemme.

Käyttöehdot täydentävät Kiinan CCC-palvelut

Toimitus- ja maksuehdot

Emme ota vastuuta Kiinan viranomaisten tuloksista.

Nykyiset kustannukset perustuvat ajankohtaiseen hankkeen aloittamiseen, jotta tilintarkastuspäivää voidaan muuttaa vastaavasti. Jos näin ei ole, syntyy lisää ulkoisia kustannuksia.

Kaikki hinnat ovat net.

Tilauksessa 50% käsiraha vaaditaan kaikille ulkoisille kustannuksille.

Kaikki Kiinan viranomaisten kustannukset, matkakulut ja testikulut sisältyvät tarjoukseen, vain jos ne nimenomaisesti mainitaan

Uuden sertifioinnin keskimääräinen aika on 3–6 kuukautta. Seurannassa tämä on suunniteltu etukäteen, eikä tarkkaa ajanjaksoa tarvita.

Nykyisten sertifikaattien päivitysten keskimääräinen aika on 2 kuukautta.

Kaikkiin hintoihin sovelletaan Kiinan viranomaisten nykyisiä oikeudellisia vaatimuksia. Jos nämä muutokset muuttuvat, tarjous mukautetaan myös kuulemisen jälkeen.

Kaikki hinnat ovat voimassa valuuttakurssin mukaan. Alueen muutoksia mukautetaan sen jälkeen kuulemisen jälkeen.

Maksu heti tilintarkastuksen tai palvelun läpäisemisen jälkeen, ellei toisin määritetä. Jaetut pienet määrät veloitetaan RS: ltä yhdessä päätarkastuksen kanssa.

 

Q-tilintarkastajat Edellytykset käsittelylle

Q. tarkastajat tilataan käsittelemään CCC-asioita. Asiakas sitoutuu toimittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat ja prosessit.

  1. Täytä CCC-vaatimukset

  2. Antakaa tarvittavat asiakirjat

  3. Täytä tarkastuksen läpäisemiseksi tarvittavat vaatimukset

  4. Sisäänkäynti tiloihin

  5. Tarkista ja vahvista asiakirjojen oikeellisuus

  6. Q.hallinnon ehtojen sisältö hyväksytään.

Mitä me teemme?

Tuemme yritystämme sertifiointiin. Tuemme sinut tarvittaviin toimiin, jotta saat nopean, tehokkaan ja laadullisen sertifikaatin.

Miten tämä toimii?

Sinä huolehdat ydintoiminnoistasi - opastamme projektin läpi suunnitellessasi prosessit. Siksi sinun ei tarvitse mukauttaa prosessia vaatimuksiin, vaan suunnitella nykyiset prosessit.

Etusi

Sinä huolehdat ydintoiminnoistasi - opastamme projektin läpi suunnitellessasi prosessit. Siksi sinun ei tarvitse mukauttaa prosessia vaatimuksiin, vaan suunnitella nykyiset prosessit.

Tuki

Unterstützung

Työskentelet vauhdilla. Voit hoitaa projektisi itsenäisesti portaalin kautta sekä kysyä henkilökohtaisesta tuesta. Olemme siis sitoutuneet tilaisuuteen suunnitella omat prosessit

Online-hallinto

Online-hallinto

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden suorittaa oman sertifioinnin käsittelee itse, mutta ilman luopua osaamista tai tukea kokeneita työntekijöitä. Online-järjestelmä on suunniteltu erilaisia ​​sertifikaatteja ja tarjoaa siksi FAQ listoja sekä valmiita lomakkeita ja taulukoita, sekä moduuli selventää avoimia kysymyksiä yksi meidän työntekijää.

Muuta sertifikaatti

Muuta sertifikaatti

Nopeassa aikataulussa liiketoiminnan muutokset ovat jatkuvaa. Se voidaan murtautua hyvin nopeasti. Tähän liittyy sisäisiä ja ulkoisia syitä. CS antaa yleiskuvan vaatimustenmukaisuudesta muutosten aikana.

yhteistyö

yhteistyö

Meillä on vain rajoitettu aika ja taloudellinen kapasiteetti, ja haluamme tarjota kattavan palvelun, yhteistyökumppanit ovat järkeviä vain niihin liittyvissä organisaatioissa. Näillä on luotettava rakenne sekä hyvä ihmissuhdeluku.

Siirry alkuun